19 พฤษภาคม 2562 ป่าไม้แม่ฮ่องสอน ปลูกไม้ยืนต้นกว่า 300 ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG***************

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกไม้ยืนต้น จำนวนกว่า 300 ต้น บนพื้นที่กว่า 5 ไร่  บริเวณวัดผาอ่าง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 เพื่อปลูกจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ตลอดจนลดภาวะโลกร้อน ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยตระหนัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์ และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต